Europeiska kommissionen uppgifter


europeiska kommissionen uppgifter

de svenska myndigheterna att inom ett och ett halvt år kommer NSR:s verksamhet att ändras så att det blir ansvarigt för infrastruktur och helt kommer att kontrolleras av sina ägare. De medgav också att det kontrakt som tilldelats Kretsloppsparken inte uppfyller kravet för en intern förbindelse på grund av det privata ägandet. Förvaltar EU:s inkomster och utgifter En annan viktig funktion som EU- kommissionen har är att förvalta EU:s budget. Kommissionen granskar statsstöd och kartellbildningar. Kontrollerar medlemsländerna En annan uppgift som EU- kommissionen har är att kontrollera så att medlemsländerna följer gällande EU-lagar. Det är två andra EU-institutioner, ministerrådet och Europaparlamentet, som beslutar om EU:s budget. Vänd dig till EU- kommissionen Lämna synpunkter Vill du lämna synpunkter på EU:s politik eller komma med förslag? Regeringen föreslår svenska EU-kommissionären.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker uppmanade länder utanför euron och bankunionen att kliva in och att vetorätten i skattefrågor och utrikespolitik borde begränsas eller tas bort. Bryssel 7 december 2017, genom en ny tidsplan försöker EU- kommissionen sätta press på medlemsländerna att enas i den kontroversiella asylfrågan. Kommissionen gav därför genom formell underrättelse SG (2010)D/903, delgiven de svenska myndigheterna den, den svenska regeringen tillfälle att inkomma med sina synpunkter inom två månader från mottagandet av den formella underrättelsen.

FÖljande motiverade yttrande Enligt artikel 258 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt rörande överträdelse genom felaktig tillämpning av artiklarna i direktiv 2004/18/EG av den om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster och av följande skäl: Kommunerna Ängelholm och. De kan inte fatta beslut på egen hand, utom om de har fått befogenhet i vissa situationer. När kommissionärerna fattar beslut är det oftast med enhällighet. När EU förhandlar om internationella avtal är det EU- kommissionen som ansvarar för det arbetet. EU-kommissionens webbplats, innehåll på sidan, eU- kommissionen. Bryssel, medlemsländerna har inte lyckats komma överens om ett nytt tioårigt tillstånd att använda ogräsmedlet glyfosat. Varje kommissionär ansvarar för ett eller flera generaldirektorat. En tensta gospel uppsala ny EU-kommission utses vart femte år, efter varje val till Europaparlamentet. Frågan är principiellt viktig för parternas möjlighet att påverka och fackledaren Britta Lejon överväger att ta frågan till EU-domstolen. Åtgärden väntas dock inte träffa landet då Ungern säger nej. Alla andra ministerrådsmöten leds av ministern från EU:s ordförandeland. De företräder inte sina egna länder utan ska se till hela EU:s bästa.

EU- kommissionen får förslag på ny lagstiftning från många olika håll, exempelvis från ledamöter i Europaparlamentet eller från EU-institutionerna ministerrådet och.
Även intresseorganisationer och lobbyister bidrar med förslag.
Europeiska kommissionen är en politiskt oberoende och verkställande EU-institution.


Sitemap