Bank styrelsens presidium ordförande 2018


bank styrelsens presidium ordförande 2018

Director, Financial Institutions Investment Banking, UK Vice President, Mergers Acquisitions, UK International Capital Markets, USA Teknologie licentiat. Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans cirka 38 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Dessutom deltar Chief Risk Officer (CRO) och andra ledningsfunktioner i möten när det bedöms vara relevant. Tidigare befattningar: Period, befattning, verkställande direktör och koncernchef i Sampo Abp, styrelseordförande i Sampo Bank Abp. Tidigare befattningar: Period Befattning Verkställande direktör i TechnoRocks AS Director of Business Management i Microsoft Development Center, Norge Vice President för Services Strategic Development, Product Marketing and Strategic Development at Fast Search Transfer ASA Prize Fellow, handledare och föreläsare vid University of Oxford, the. Styrelsens arbete följer en årlig plan, vilken dock kan justeras beroende på årets händelser och projekt. Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Styrelseledamot sedan 2017.* Född 1967. Vidare antas, som huvudregel, styrningsdokumentation och instruktioner på det konstituerande styrelsemötet och på ordinarie styrelsemöten får styrelsen löpande rapportering från styrelseutskott och kontrollfunktioner.

Björn Wahlroos, ordförande, tillbaka till toppen.
Du är välkommen att vända dig till styrelsens medlemmar om du har några frågor eller synpunkter.
Styrelsen 2018 /2019: Ordförande - Sven-Erik Gelinder, tel.

Styrelsens ordförande, Håkan Åström, har adjungerats till valberedningen. Ledamöter i riskkommittén är Nigel Hinshelwood (ordförande Lars G Nordström och Silvija Seres. PledPharma i korthet, pledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot oxidativ stress ett potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning. Andra uppdrag: Styrelseordförande i Finsk-Svenska Handelskammaren.

CFO och styrelsens sekreterare har båda deltagit på styrelsens sammanträden. Riskkommitténs ordförande får inte vara ordförande i styrelsens eller något av de mercedes maybach suv 2020 övriga styrelsekommittéerna. Kommittén ska bestå av styrelseledamöter som inte har någon verkställande funktion i Nordeakoncernen. Vidare skall valberedningen lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2020. Bocc:s ansvarsområden omfattar rådgivning till styrelsen angående koncernens övergripande strategi när det gäller de nämnda områdena, samt biträde av styrelsen i övervakningen av ledningens implementering av denna strategi. På begäran av styrelsen förbereder kommittén även principfrågor för behandling av styrelsen. Styrelseledamot i Schibsted ASA, Skooler AS och Nordic Semiconductor ASA. Styrelseledamot i Academedia AB, DNV GL Group AS, Olso Börs VPS Holding ASA och Olso Börs ASA.

bank styrelsens presidium ordförande 2018


Sitemap