Ordförande byggnadsnämnden stockholm


ordförande byggnadsnämnden stockholm

omfattar bland annat vägunderhåll som snöröjning, parkskötsel, naturvård, bygglovsfrågor samt mät- och kartverksamhet och namnsättning av vägar, platser och byggnader. Christian Ottosson (C ledamöter i natur- och byggnadsnämnden, stödjande förvaltning. Byggnadsnämnden har ett så kallat presidium, vilket är den ordförandegrupp som finns, som leder nämndens arbete. Natur- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter som byggnadsnämnd och för uppgifter inom plan- och byggväsendet. Beträffande strandskydd ska nämnden fullgöra uppgifter enligt miljöbalken och svara för prövning av ärenden om dispens från strandskyddsreglerna och för tillsynen över att reglerna om strandskydd efterlevs. Följa inriktning av utbyggnadsområden och utbyggnadstakt som anges i översiktsplanen, samt detaljerade riktlinjer för lokalisering av bebyggelseutformning. Byggnadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen (PBL) och ha de närmaste inseendet över byggnadsverksamheten. Vara remissorgan åt och biträder kommunstyrelsen vid översiktlig fysisk planering och i frågor om landskapsbild och grustäkter. Svara för och samordna mätning och kartförsörjning för kommunens verksamheter. I nämndens verksamhet ingår även den kommunala lantmäterimyndigheten.

Beträffande bostadsförsörjningen svarar nämnden för kommunens insatser för individuell anpassning av lägenheter. . Nämnden svarar vidare för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, torg och allmänna platser. Nämnden svarar för trafiknämndsfrågor, verkar för bättre trafiksäkerhet och medverkar i kommunens trafikplanering. Nämnden ska verka för en god byggnadskultur och ansvarar för hela processen från planering till färdiga byggnader. Förtroendevalda, natur- och byggnadsnämnden har 12 ledamöter och 12 ersättare. Byggnadsnämnden ansvarar därmed för frågor gällande bygglov och detaljplaner. Utarbeta och hantera detaljplaner och områdesbestämmelser av nämnden. Svara för belägenhetsadressering och namnsättning av vägar och allmänna platser samt ärenden som berör fastighetsbildningslagen. Nämnden ansvarar även för skötsel och tillsyn av naturreservaten i kommunen. Kommunstyrelsen initierar och hanterar strategiska detaljplaner. Andra områden för nämnden är kommunens verksamhet inom MBK-området (mätning, beräkning, kartframställning utveckling inom GIS-området (Geografiska Informationssystem) samt gatunamn och adressärenden. Lyssna, byggnadsnämnden har hand om frågor kopplade till stadens utveckling och fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen.

ordförande byggnadsnämnden stockholm


Sitemap